top of page
Sunset over Poppy Field

Vedtægter

1. Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er ”Fonden Gro”

Fondens hjemsted er Næstved Kommune.

 

2. Formål

Fondens formål er at forebygge og bekæmpe vold i nære relationer og mindske de skadevirkninger, som følger hos voldsudsatte kvinder og deres børn, som har været udsat for trusler om vold eller tilsvarende krise i familie- eller samlivsforhold.

Fondens formål er herunder at yde midlertidigt ophold, støtte, rådgivning og behandling til voldsudsatte kvinder samt arbejde for oplysende, forebyggende og opfølgende aktiviteter i forhold til voldsudsatte kvinder og børn.

Fondens formål søges bl.a. opnået gennem drift af krisecentre og ved at udbrede indsatsen til ambulant rådgivning til voldsudsatte af vold i nære relationer.

Fonden kan i øvrigt iværksætte beslægtede aktiviteter alt afhængigt af samfundets udvikling og behov herfor.

Fonden kan modtage donationer og tilskud til opfyldelse af specifikke behov, som understøtter fondens formål.

Fonden kan erhverve fast ejendom og stifte datterselskaber.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

 

3. Formue

Pr. stiftelsen udgør fondens kapital 10.000 kr., som er indbetalt kontant på en prohiberet konto, der kun kan hæves med tilsyns- eller fondsmyndighedens godkendelse.

Rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse og ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens midler.

 

4. Stifter og forhold vedr. stifter

Fonden er stiftet af Signe Berner Kruuse.

Ingen del af fondens formue eller udbytte heraf kan på noget tidspunkt udbetales eller tilbagebetales til stifter eller dennes familie eller på anden måde komme disse til gode, men skal anvendes til opfyldelse af fondens formål.

 

5. Bestyrelse

5.1 Bestyrelsens sammensætning

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af min. 5 og op til 7 medlemmer. Derudover har bestyrelsen mulighed for at vælge en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en bestyrelsesleder og næstforperson senest på første bestyrelsesmøde efter udpegning.

Bestyrelsens medlemmer udpeges skiftevis for 2 år ad gangen, så 3-4 af bestyrelsens medlemmer udpeges i lige årstal og 2-3 af bestyrelsens medlemmer udpeges i ulige årstal. Antallet af udpegede varierer alt afhængigt af, hvor mange medlemmer fonden har.

1 medlem af bestyrelsen skal vælges af og blandt de ansatte i fonden. Medarbejderrepræsentanten har samme ansvar og indgår på samme vilkår som bestyrelsens øvrige medlemmer. Det er dog en betingelse for at kunne blive valgt til bestyrelsen at medarbejderen har min. 1 års anciennitet som ansat i fonden.

Bestyrelsen er, bortset for medarbejderrepræsentanten, selvsupplerende, men fungerer dog indtil dennes flertal har udpeget et nyt medlem.

Bestyrelsesmedlemmer skal have relevante kompetencer fagligt og ledelsesmæssigt for at indgå i fondens bestyrelse. Bestyrelsen må tilslutte sig fondens formålsparagraf og fagligt understøtte arbejdet med fondens formål.

Anser et flertal af bestyrelsen et medlem som uegnet til at varetage sin funktion, kan et flertal i bestyrelsen ekskludere dette medlem. Det medlem, der ikke længere anses for egnet til at varetage opgaven, udtræder af bestyrelsen straks efter beslutningen er truffet. Den tilbageværende bestyrelse udpeger nyt medlem senest 3 måneder efter eksklusionen.

Fondens daglige ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og efter bestyrelsens bestemmelse.

 

5.2 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen varetager den overordnende ledelse af fonden og sikrer, at den daglige ledelse og drift samt formueforvaltning sker i henhold til fondens formål og tilsynsmyndighedernes godkendelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder og sikrer, at fondens årsregnskab revideres i henhold til god revisionsskik af en godkendt revisor, som har viden og indsigt i de opgaver, der knytter sig til fondens formål.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over fondens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse, jfr. § 7 om tegningsregler.

Bestyrelsens samtykke skal tillige indhentes i tilfælde af vedtægtsændringer, opløsning af fonden eller ved salg af en bestemt ejendom eller andre særlige aktiver, der er overdraget til fonden ved stiftelse, jfr. § 7 om tegningsregler og § 11 om vedtægtsændringer og opløsning af fonden.

 

5.3 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, når et bestyrelsesmedlem eller fondens revisor ønsker dette. Dog mindst 4 gange årligt i forbindelse med godkendelse af årsregnskab og godkendelse af budget for det kommende år i september måned og der ud over 2 årlige møder.

Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med tilhørende dagsorden.

 

5.4 Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 medlem mere end halvdelen inklusive bestyrelsesleder eller næstforperson er til stede.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er bestyrelseslederen og i dennes forfald næstforpersonens stemme afgørende.

Væsentlige beslutninger vedrørende fonden, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med samme flertalsbestemmelser som i § 11.

5.5 Protokol over bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører referat fra bestyrelsesmøderne og fører protokol, hvori alle beslutninger skrives ind.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

6. Fondens daglige ledelse

Fondens bestyrelse ansætter og afskediger fondens daglig ledelse. Den daglige leder skal have relevant faglig baggrund for arbejdet og tilslutte sig fondens formålsparagraf.

Den daglige leder har ansvaret for den faglige og personalemæssige ledelse samt den daglige ledelse og drift af fonden. Lederen forestår kontakten mellem bestyrelsen og fondens daglige aktiviteter.

Den daglige leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere samt godkendelse/ikke godkendelse af frivillige medarbejdere i fonden og skal orientere bestyrelsen herom på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Den daglige ledelse samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål samt til, at fonden drives i overensstemmelse med den af tilsynsmyndigheden, meddelte godkendelse i henhold til lov om Socialtilsyn.

Ledelsen har ansvaret for den daglige drift og økonomistyring af fonden, herunder kontakten til revisor og tilsynsmyndigheden samt øvrige relevante offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

 

7. Tegningsregel

Fonden tegnes af lederen og to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelseslederen eller næstforpersonen i bestyrelsen, i forbindelse med daglig drift.

Ved ekstraordinære beslutninger som f.eks. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af den samlede bestyrelse.

 

8. Fondens økonomi

Fondens daglige bogholderi skal føres i henhold til god regnskabsskik og årsregnskabet skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven og de særlige bestemmelser, der følger af lov om Socialtilsyn.

Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget godkendt revisor.

Det reviderede årsregnskab fremlægges for bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

Det kommende års budget godkendes af bestyrelsen i september måned og fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. oktober.

 

9. Anvendelse af overskud og konsolidering

Fondens årsregnskab skal vise årets resultat og resultatdisponering, som skal tage højde for, at fonden til enhver tid kan opfylde kravene til ”fortsat drift” og har en soliditet, der rummer reserver til fremtidige investeringer.

10. Hæftelse

Fonden hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for fonden påhvilende forpligtelser. For fondens forpligtelser hæfter fonden alene med sin formue.

 

11. Vedtægtsændringer og opløsning af fonden

Ændring af vedtægter og beslutning om fondens nedlæggelse og beslutning om, hvordan fondens formue skal anvendes, kan alene ske ved beslutning truffet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Hvis der er 3 medlemmer af bestyrelsen, skal der være enighed om beslutningen, hvis der er 4 medlemmer, skal mindst 3/4 være enige i beslutningen og hvis der er 5 medlemmer skal 4/5 være enige i beslutningen.

Opløsning af fonden kan kun ske efter beslutning på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum, hvor samme flertalsregler som ved vedtægtsændringer skal anvendes.

Eventuel beslutning om vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Socialtilsynet og evt. efterfølgende af Civilstyrelsen.

I tilfælde af fondens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere indtil fondens forpligtelser i forhold til personale og borgere samt økonomi er afviklet og en eventuel nettoformue er uddelt til et i henhold til fondens formål godkendt formål eller overgået til behandling i skifteretten eller ved en likvidator.

bottom of page